Wie we zijn

Caring for each other and our environment

Adessium streeft naar een samenleving waarin mensen in harmonie leven met elkaar en met hun omgeving. Een samenleving waarin gehandeld wordt in het brede maatschappelijke belang, waarin we verantwoord omgaan met de natuur en zorgdragen voor elkaar.

We ondersteunen initiatieven en organisaties in Nederland en Europa die zich sterk maken voor een open en rechtvaardige samenleving, gezonde ecosystemen en gelijke kansen voor iedereen. We stellen begunstigde organisaties in staat om te werken aan een blijvend positieve verandering in onze maatschappij.

Adessium Foundation is in 2005 opgericht door de familie Van Vliet, die een achtergrond heeft in vermogensbeheer. De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Op grond van meerjarige afspraken ontvangt Adessium Foundation periodiek schenkingen van een gelieerde stichting waarin een door de familie Van Vliet afgezonderd vermogen is ondergebracht. De toekenning van donaties door Adessium Foundation ten behoeve van algemeen nut en het beheer van het vermogen zijn strikt gescheiden. Adessium Foundation ontvangt geen middelen anders dan oorspronkelijk afkomstig van de familie.

Adessium Foundation is lid van de Vereniging Fondsen in Nederland (FIN) en van de Philanthropy Europe Association (Philea). Adessium Foundation onderschrijft de gedragscode van Philea. Het bestuur van Adessium Foundation verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. Deze toetsting is voor het laatst gedaan in 2018.