Wat we doen

Adessium Foundation streeft naar een blijvend positieve verandering in de samenleving. Dit doen we door initiatieven en organisaties te steunen die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. Met deze begunstigden streven wij naar een blijvend positieve verandering in de samenleving.
We steunen organisaties in Nederland, en initiatieven die gericht zijn op de Europese samenleving en daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen verlenen we ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze organisaties.

Adessium Foundation steunt initiatieven in het kader van drie strategische programma’s:

Publiek Belang

Adessium zet zich in voor een open, democratische samenleving. Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.
We bevorderen waarheidsvinding, de beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie en het publieke debat in het digitale tijdperk.

Hiermee dragen we bij aan een integer, democratisch en effectief Europa. We ondersteunen hiertoe initiatieven gericht op journalistiek onderzoek, publieke bewustwording en beleidsbeïnvloeding.

Mens & Natuur

Adessium werkt aan een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. De afhankelijkheid van gezonde ecosystemen staat hierbij centraal.

We dragen bij aan bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu. Ook richten we ons op verantwoord gebruik en beheer van onze oceanen. We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op een natuur-inclusieve economie.

Sociale Initiatieven

Adessium zet zich in voor een samenleving waarin mensen respectvol en betrokken met elkaar samenleven.

We werken aan een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.
We ondersteunen initiatieven die mensen helpen te ontkomen aan armoede en isolement en die hun zelfredzaamheid bevorderen. Ook bieden we directe hulp aan mensen in kwetsbare situaties.