Wat we doen

Adessium Foundation streeft naar een blijvend positieve verandering in de samenleving. Dit doen we door initiatieven en organisaties te steunen die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang.
We steunen organisaties in Nederland, en initiatieven die gericht zijn op de Europese samenleving en daarop van invloed zijnde factoren. Naast financiële bijdragen verlenen we ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze organisaties.

Adessium Foundation steunt initiatieven in het kader van drie strategische programma’s:

Publiek Belang

Adessium zet zich in voor een open, democratische en rechtvaardige samenleving. We streven naar een maatschappij waarin iedere burger betrokken kan zijn en zich kan informeren op basis van onafhankelijke en betrouwbare berichtgeving. We vinden het belangrijk dat in een digitaliserende samenleving vrijheid, veiligheid en privacy blijvend gewaarborgd zijn. We streven naar een maatschappij waarin overheid en publieke instanties effectief functioneren en integer handelen in het belang van burger en samenleving.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op waarheidsvinding en duiding van maatschappelijke vraagstukken, mede via begunstigde organisaties op het gebied van onderzoeksjournalistiek. We zetten in op een verantwoorde digitalisering van de samenleving. We ondersteunen maatschappelijke organisaties om hun rol als waakhond te kunnen spelen en publieke instanties te stimuleren tot goed openbaar bestuur en integer handelen.

Mens & Natuur

Adessium streeft naar een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. We werken aan de bescherming van waardevolle natuur in Nederland en Europa. We zetten ons in voor gezonde ecosystemen waar de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen. Tevens streven we naar een schone leefomgeving, vrij van zichtbare en onzichtbare vervuiling, mede in het belang van onze eigen gezondheid.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de bescherming van waardevolle natuur en het herstel van biodiversiteit, zowel op land als op zee. Ook zetten we in op het voorkomen en terugdringen van verschillende vormen van vervuiling, zoals plastic en schadelijke chemische stoffen.

Sociale Initiatieven

Adessium zet zich in voor een samenleving waarin mensen respectvol en betrokken met elkaar samenleven en waarin iedereen gelijkwaardig kan deelnemen. We werken aan een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.

We ondersteunen organisaties in Nederland die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van de situatie waarin ze zich bevinden. Ook steunen we initiatieven voor een menswaardige omgang met vluchtelingen en initiatieven die de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij stimuleren.