Wat we doen

Adessium Foundation streeft naar een blijvend positieve verandering in de samenleving. Dit doen we door organisaties te ondersteunen die zich richten op onderwerpen van maatschappelijk belang. We steunen organisaties in Nederland, en initiatieven gericht op de Europese samenleving. Naast financiële bijdragen verleent Adessium Foundation ondersteuning gericht op capaciteitsversterking van deze organisaties.

Adessium Foundation steunt initiatieven in het kader van drie strategische programma’s:

Publiek Belang

Adessium Foundation staat voor een open, democratische samenleving. Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.

We ondersteunen initiatieven gericht op feitenonderzoek, journalistieke analyse, publieke bewustwording en beleidsbeïnvloeding. Ook steunen we organisaties die tegenkrachten vormen daar waar het publieke belang in het geding is.

Mens & Natuur

Adessium Foundation staat voor een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. De afhankelijkheid van de mens van gezonde ecosystemen staat hierbij centraal.

We dragen bij aan bescherming van waardevolle natuur en het tegengaan van uitputting en vervuiling van het milieu. Ook richt Adessium Foundation zich op verantwoord gebruik en beheer van onze oceanen.

Sociale Initiatieven

Adessium Foundation staat voor een samenleving waarin mensen respectvol en betrokken met elkaar samenleven. We streven naar een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.

We ondersteunen initiatieven die verlichting bieden aan mensen in kwetsbare situaties. Mensen helpen te ontkomen aan armoede en isolement en het bevorderen van hun zelfredzaamheid staat daarbij centraal.