title-image

Transparency International EU

Beslissingen die op Europees niveau worden genomen zijn van invloed op het dagelijkse leven van honderden miljoenen burgers. Het is van groot belang dat deze beslissingen het publieke belang dienen zonder dat privé belangen hierbij een rol spelen. Transparency International EU (TI EU) wil de integriteit van EU-instellingen bevorderen. Ze doet dit onder andere door het bepleiten van strengere regelgeving om belangenverstrengeling te voorkomen bij EU-vertegenwoordigers en leden van het Europees Parlement. Ook streeft TI-EU naar een grotere mate van transparantie over welke bedrijven en organisaties invloed hebben op hun beslissingen.

TI EU dringt ook aan op wetgeving om corruptie aan te pakken binnen de EU-lidstaten én wereldwijd. Klokkenluiders binnen Europa dienen goed te worden beschermd tegen intimidatie en wraakacties. Informatie over financiële bijdragen die bedrijven betalen in de landen waar zij actief zijn, zoals belastingen, moeten openbaar zijn. Samen met haar nationale kantoren ontwikkelt de organisatie nieuwe middelen waarmee de burger inzicht krijgt in de besteding van EU geld in zijn land. Ten slotte oefent TI EU druk uit op EU-instellingen om hun beloften na te komen rond het tegengaan van corruptie, die zij hebben gedaan door de ondertekening van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Beslissingen die op Europees niveau worden genomen moeten het publieke belang dienen zonder dat privé belangen hierbij een rol spelen. Transparency International EU (TI EU) bevordert de integriteit van EU-instellingen.

De organisatie wil de komende jaren vooral inzetten op het overtuigen van EU-beleidsmakers om burgers die corruptie willen tegen gaan te faciliteren met wetgeving, informatie, processen en ruimte. De nadruk ligt op drie aspecten waarmee de EU een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de wereldwijde strijd tegen corruptie: ervoor zorgen dat EU besluitvorming en EU overheidsuitgaven worden beschermd tegen fraude en corruptie; de transparantie en aansprakelijkheid van bedrijven in de EU verbeteren; en de anti-corruptie-inspanningen van regeringen in de lidstaten en derde landen bevorderen door ruimte te creëren voor zinvolle betrokkenheid bij de civiele maatschappij.

Adessium Foundation steunt Transparency International vanwege het belang dat we toekennen aan transparantie, verantwoordelijkheid en integriteit. Uiteindelijk moet het werk van de organisatie ervoor zorgen dat het publieke belang altijd op de eerste plaats komt in het Europese beleid.

Over deze partner

TI EU is in 2008 opgericht met de missie om corruptie te voorkomen en integriteit, transparantie en aansprakelijkheid in de EU-instellingen en in EU-beleid en wetgeving te bevorderen. Daarnaast vormt de organisatie een brug voor de betrekkingen die Transparency International met EU-instellingen onderhoudt. Vanaf het begin zet de organisatie vooral in op pleitbezorging op twee kerngebieden: ten eerste de regelgeving omtrent de besluitvorming en handelswijze van de instellingen zelf, en ten tweede de mogelijkheden om anticorruptie- en transparantiehervormingen binnen en buiten de EU te bewerkstelligen door verschillende beleidsvormen, zoals ontwikkelingshulp en handel.

12/06/2017
Reporters without Borders
Bijna de helft van de mensen heeft geen toegang tot vrij gerapporteerd nieuws en...
14/09/2017
Plastics in kraanwater
Plastic komt ons lichaam binnen via de voedselketen maar ook via ons drinkwater. Spraakmakend...