Sociale initiatieven - thema's

Adessium Foundation zet zich in voor een samenleving waarin mensen respectvol en betrokken met elkaar samenleven. We werken aan een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.

Maatschappelijk participeren

Ondanks het economisch herstel neemt het aantal mensen in langdurige armoede nauwelijks af. Veel mensen in probleemsituaties hebben te maken met schulden. Zodra schulden oplopen is het moeilijk om het tij te keren. Daarom hebben we specifieke aandacht voor preventie bij de aanpak van schuldenproblematiek. Vrijwilligers in thuisadministratie en schulddienstverlening kunnen helpen voorkomen dat schulden problematisch worden.

Iedereen in Nederland moet gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. In de afgelopen jaren zien we echter een toename van het aantal Nederlanders dat geen vaste verblijfplaats heeft of in sociaal isolement leeft. Dit komt onder meer door migratie, vergrijzing en bezuinigingen in de zorg. Wij streven naar participatie van iedereen, waarbij wij ons met name richten op dak- en thuislozen en ouderen.

Veilig opgroeien

Ieder kind in Nederland moet kunnen opgroeien in een veilige en stabiele omgeving met aandacht voor passende zorg en zelfontplooiing. Voor veel kinderen is dat niet de realiteit. Zij ondervinden onveiligheid of beperkingen in bijvoorbeeld de thuissituatie, op school, bij de sportclub of in hun social media verkeer. Wij willen bij deze kinderen traumatisering op jonge leeftijd voorkomen en hun weerbaarheid vergroten. Ook kinderen in de opvang zijn kwetsbaar. Voor hen is het essentieel dat zij een veilige plek hebben en professionele hulpverlening krijgen.

Respectvol samenleven

Onze diverse samenleving vraagt om openheid en solidariteit met elkaar. Er bestaat echter een kloof tussen arm en rijk, hoog- en laagopgeleid en tussen mensen van verschillende afkomst. Een deel van de samenleving voelt zich ontworteld en onvoldoende gerespecteerd. Dit leidt soms tot wantrouwen in (politieke) instituties, geweld tegen hulpverleners en onverdraagzaamheid. Adessium hecht waarde aan met elkaar omgaan op een respectvolle en betrokken manier. We willen begrip en contact tussen mensen creëren en het gevoel van eensgezindheid en saamhorigheid tussen alle bevolkingsgroepen versterken.

Migratie en asiel

De mogelijkheden voor integratie van nieuwkomers zijn in de Nederlandse samenleving niet altijd toereikend. Door de taalbarrière, beperkte toegang tot werk en scholing en het ontbreken van een sociaal netwerk kunnen zij zich niet ontplooien. Tegelijkertijd lijkt het aantal ongedocumenteerden toe te nemen. Deze groep heeft niet altijd toegang tot basisvoorzieningen en dit beperkt de mogelijkheid om aan een toekomst te werken, in Nederland of daarbuiten.
Adessium zet zich in voor integratie van vluchtelingen in Nederland. Ook maken we ons hard voor het waarborgen van toegang tot basisvoorzieningen voor ongedocumenteerden in Nederland.

In de afgelopen jaren hebben meer mensen dan voorheen geprobeerd Europa te bereiken op zoek naar veiligheid en een beter bestaan. Behalve nieuwkomers gaat het ook om nareizende familieleden. Dit heeft geleid tot een hevig maatschappelijk debat en een politieke crisis binnen de EU. Het debat gaat zowel over de humane opvang als kansrijke integratie van vluchtelingen.
Wij hechten belang aan dialoog en ontmoeting om wederzijds begrip en solidariteit tot stand te brengen. Het definiëren van de grenzen van de instroom en de vorming van passend beleid zijn een precair proces. Adessium werkt met verschillende organisaties samen om te pleiten voor een humaan en houdbaar asielstelsel in Nederland en Europa.

Op het dossier Migratie, Asiel en Integratie werken we vanuit het programma Sociale Initiatieven samen met het programma Publiek Belang. Hierdoor kunnen we meer diverse kennis en expertise inzetten en een breder veld binnen het dossier bestrijken. Het geeft ons de mogelijkheid in te zetten op pleitbezorging voor een beter beleid èn op directe steun aan vluchtelingen.