Adessium zet zich in voor een betrokken samenleving waarin iedereen kan floreren. Een maatschappij die zich kenmerkt door medemenselijkheid en solidariteit.

We ondersteunen organisaties in Nederland die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die kwetsbaar zijn als gevolg van de situatie waarin ze zich bevinden. Ook steunen we initiatieven voor een menswaardige omgang met vluchtelingen, en initiatieven die de betrokkenheid van jongeren bij de maatschappij stimuleren.

Hulp en perspectief

Bijdragen aan ondersteuning en perspectief voor mensen die dat nodig hebben

Iedereen in Nederland moet gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Dat vraagt om wederzijdse betrokkenheid en om hulp voor mensen die dat nodig hebben. Een grote groep mensen kan niet goed meekomen in de samenleving, omdat zij bijvoorbeeld geen vaste verblijfplaats hebben, in armoede leven of een beperkt sociaal vangnet hebben. Zij hebben hierdoor een grote kans om sociaal geïsoleerd te raken en de regie over het eigen leven te verliezen.

We ondersteunen organisaties die mensen in hulpbehoevende situaties bijstaan. Die hen niet alleen directe steun en verlichting bieden, maar ook weer perspectief geven. We dragen bij aan initiatieven gericht op het voorkomen van armoede, sociaal isolement en trauma-overdracht van generatie op generatie. Zo werken we ook aan structurele verbeteringen voor mensen met een hulpvraag.

Door directe hulp en ondersteuning voelen mensen zich gesteund, krijgen zij weer perspectief en voelen zij zich verbonden met de samenleving.

Migratie en asiel

Bijdragen aan een menswaardige omgang met vluchtelingen en ongedocumenteerden

De samenleving is er voor iedereen en zou gelijke kansen en perspectieven moeten bieden voor eenieder. Succesvolle integratie geeft nieuwkomers de kans weer een menswaardig bestaan op te bouwen. Het vergroot ook het draagvlak voor de opvang van vluchtelingen in de Nederlandse samenleving. Door de taalbarrière, beperkte toegang tot werk en scholing en een beperkt netwerk kunnen nieuwkomers zich vaak minder goed ontplooien. Tevens zien we een grote groep ongedocumenteerden die niet altijd meer toegang heeft tot basisvoorzieningen. Dit beperkt hen in de mogelijkheid om aan een menswaardige toekomst te werken, in Nederland of daarbuiten.

We dragen bij aan organisaties die zich inzetten voor een rechtvaardige en menswaardige behandeling van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Ook steunen we initiatieven gericht op draagvlak voor opvang en integratie van vluchtelingen. We maken ons hard voor het waarborgen van toegang tot basisvoorzieningen voor ongedocumenteerden in Nederland. We ondersteunen organisaties die directe hulp geven aan vluchtelingen en ongedocumenteerden en vanuit deze ervaring ook kunnen pleiten voor structurele beleidsverbeteringen.

Door een rechtvaardige behandeling en toegang tot voorzieningen voelen vluchtelingen en ongedocumenteerden zich verbonden, hebben zij een lange termijn perspectief en kunnen zij deelnemen aan de samenleving.

Jongeren en maatschappij

Bijdragen aan betrokkenheid van jongeren bij maatschappelijke vraagstukken

In een betrokken samenleving nemen mensen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor hun omgeving. Dat geldt ook voor jongeren. Jongeren hebben de toekomst en zouden daarom betrokken moeten zijn bij de vorming daarvan. Zij hebben de mogelijkheid om vanuit enthousiasme en overtuiging veranderingen in de samenleving in gang te zetten. Daarom is het belangrijk dat zij hun ideeën en talenten kunnen ontwikkelen en hun stem kunnen laten horen.

We willen jongeren in hun kracht zetten. We dragen bij aan de ontwikkeling van hun bewustzijn over en betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken. We stimuleren hen om als actieve burgers een positieve bijdrage te leveren aan hun directe omgeving en de maatschappij. We ondersteunen initiatieven die jongeren een stem geven en waarbij jongeren zelf een actieve rol spelen.

Als jongeren zich kunnen uitspreken en gehoord worden, voelen zij zich meer betrokken bij de samenleving en kunnen zij zich beter ontwikkelen en een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij.