Publiek belang - thema's

Adessium Foundation zet zich in voor een open, democratische samenleving. Een samenleving waarin de beschikbaarheid van onafhankelijke en feitelijke informatie het publieke belang waarborgt en integer handelen stimuleert.
Adessium-Publiek-Belang-Themapagina-Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie

Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie

De beschikbaarheid van onafhankelijke en betrouwbare informatie is een randvoorwaarde voor een open, democratische samenleving. Kwaliteitsinformatie stelt mensen in staat inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken en het gesprek daarover te voeren met elkaar, politici en beleidsmakers.

Het medialandschap is volop in beweging. Digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden om verhalen te vertellen en te verspreiden, maar heeft ook ingrijpende gevolgen voor bestaande journalistieke verdienmodellen. Om waarheidsvinding en de beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie ook in het digitale tijdperk te bevorderen, ondersteunen we not-for-profit journalistieke organisaties die aan diepgravende onderzoeksjournalistiek doen. We stellen hen in staat vernieuwende journalistieke verhalen rond maatschappelijke thema’s te maken. Ook stimuleren we grensoverschrijdende samenwerking tussen onderzoeksjournalisten.

Journalisten moeten hun werk in vrijheid kunnen doen. Persvrijheid is echter allesbehalve vanzelfsprekend, zoals onder andere ontwikkelingen in delen van Oost-Europa laten zien. Een vrije en pluriforme mediasector vereist voortdurende inspanning van maatschappelijke organisaties en overheden. Daarom ondersteunen we organisaties bij onderzoek naar en pleitbezorging voor persvrijheid.

Adessium-Publiek-Belang-Themapagina-Digitale publieke ruimte

Digitale publieke ruimte

De publieke ruimte is cruciaal voor het functioneren van een democratie. Binnen deze ruimte vormen mensen hun meningen die dienen als input voor verkiezingen, politieke besluitvorming en voor het creëren van gemeenschappelijk begrip van de wereld om hen heen. Digitalisering van de publieke ruimte biedt zowel kansen als risico’s voor onze democratie. Risico’s zijn de verspreiding van misinformatie en algoritmes die bepalen welk verhaal gelezen wordt. Kansen liggen er bij het gebruik van digitale middelen om de relatie tussen kiezer en volksvertegenwoordigers te versterken. Ook de inzet van digitale tools om mensen te mobiliseren voor maatschappelijke verandering biedt nieuwe democratische mogelijkheden.

We ondersteunen onderzoek naar de effecten van digitalisering op onze democratie. Daarnaast ondersteunen we maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor bescherming van democratische gorndrechten in de digitale publieke ruimte, zoals vrijheid van meningsuiting en privacy.u Ook stimuleren we het gebruik van ‘civic tech’ door maatschappelijke organisaties om het publiek belang in politieke besluitvorming te waarborgen.

Adessium-Publiek-Belang-Themapagina-Bouwen aan Europa

Bouwen aan Europa

Een integerae, democratische en doeltreffende Europese Unie is nodig om duurzame oplossingen te bieden voor grensoverschrijdende, maatschappelijke vraagstukken.

Het vertrouwen van burgers in de Europese samenwerking wordt de laatste jaren op de proef gesteld door verschillende crises in de EU. Groot-Brittanië heeft besloten om de EU te verlaten. De Europese Commissie en het Europees Parlement maken zich zorgen over het waarborgen van de democratische grondbeginselen in lidstaten waar deze onder druk staan. We zullen op een nieuwe manier moeten nadenken over de toekomst van Europa en ook over de betrokkenheid van burgers in het Europese besluitvormingsproces.

Om de kwaliteit van EU-besluitvorming te bevorderen, ondersteunen we onderzoek, pleitbezorging en directe interventies, onder andere op het gebied van democratische vernieuwing. Ook stimuleren we Europese oplossingen voor grensoverschrijdende, maatschappelijke vraagstukken, zoals bijvoorbeeld digitalisering en asielbeleid.

 

Migratie en asiel

In de afgelopen jaren hebben meer mensen dan voorheen geprobeerd Europa te bereiken op zoek naar veiligheid en een beter bestaan. Behalve nieuwkomers gaat het ook om nareizende familieleden. Dit heeft geleid tot een hevig maatschappelijk debat en een politieke crisis binnen de EU en het draagvlak voor opvang van vluchtelingen staat onder druk. Het debat gaat zowel over de humane opvang als kansrijke integratie van vluchtelingen.
Wij hechten belang aan dialoog en ontmoeting om wederzijds begrip en solidariteit tot stand te brengen. Het definiëren van de grenzen van de instroom en de vorming van passend beleid zijn een precair proces. Adessium werkt met verschillende organisaties samen om te pleiten voor een humaan en houdbaar asielstelsel in Nederland en Europa.

De mogelijkheden voor integratie van nieuwkomers zijn in de Nederlandse samenleving niet altijd toereikend. Door de taalbarrière, beperkte toegang tot werk en scholing en het ontbreken van een sociaal netwerk kunnen zij zich niet ontplooien. Tegelijkertijd lijkt het aantal ongedocumenteerden toe te nemen. Deze groep heeft niet altijd toegang tot basisvoorzieningen en dit beperkt de mogelijkheid om aan een toekomst te werken, in Nederland of daarbuiten.
Adessium zet zich in voor integratie van vluchtelingen in Nederland. Ook maken we ons hard voor het waarborgen van toegang tot basisvoorzieningen voor ongedocumenteerden in Nederland.

Op het dossier Migratie, Asiel en Integratie werken we vanuit het programma Publiek Belang samen met het programma Sociale Initiatieven. Hierdoor kunnen we meer diverse kennis en expertise inzetten en een breder veld binnen het dossier bestrijken. Het geeft ons de mogelijkheid in te zetten op pleitbezorging voor een beter beleid èn op directe steun aan vluchtelingen.