Adessium zet zich in voor een open, democratische en rechtvaardige samenleving. We streven naar een maatschappij waarin iedere burger betrokken kan zijn en zich kan informeren op basis van onafhankelijke en betrouwbare berichtgeving. We vinden het belangrijk dat in een digitaliserende samenleving vrijheid, veiligheid en privacy blijvend gewaarborgd zijn. We streven naar een maatschappij waarin overheid en publieke instanties effectief functioneren en integer handelen in het belang van burger en samenleving.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op waarheidsvinding en duiding van maatschappelijke vraagstukken, mede via begunstigde organisaties op het gebied van onderzoeksjournalistiek. We zetten in op een verantwoorde digitalisering van de samenleving. We ondersteunen maatschappelijke organisaties om hun rol als waakhond te kunnen spelen en om publieke instanties te stimuleren tot goed openbaar bestuur en integer handelen.

Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie

Bijdragen aan een goed geïnformeerde samenleving

Een geïnformeerde burger is een betrokken burger. De beschikbaarheid en duiding van betrouwbare en onafhankelijke informatie zijn randvoorwaarden voor een open, democratische en rechtvaardige samenleving. Kwaliteitsinformatie stelt burgers in staat inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken en het gesprek daarover te voeren met elkaar, bestuurders en beleidsmakers. Vertrouwen in en productie en verspreiding van kwaliteitsinformatie in de samenleving staan echter onder druk.

We dragen bij aan de versterking van journalistieke organisaties en samenwerkingsverbanden die betrouwbare en onafhankelijke informatie leveren. We stellen deze organisaties in staat om vernieuwende journalistieke verhalen te maken rond maatschappelijk relevante thema’s. Daarbij hebben we oog voor de verbinding van lokaal, nationaal en internationaal perspectief.

Beschikbaarheid van kwaliteitsinformatie draagt bij aan een evenwichtig maatschappelijk debat.

Verantwoorde digitalisering

Bijdragen aan een veilige en verantwoorde digitale samenleving

De samenleving digitaliseert in rap tempo. Deze digitalisering raakt inmiddels vrijwel alle facetten van ons bestaan. Er is vooral optimisme over de kansen die dit biedt, maar waakzaamheid over de potentiële negatieve maatschappelijke gevolgen is ook geboden. De centralisering van macht bij een paar grote platforms heeft ingrijpende gevolgen voor de vrijheid, veiligheid en privacy van burgers. Dit vraagt om waakzame en constructieve tegenkracht. Integer gebruik van persoonlijke data door overheid en bedrijfsleven moet blijvend worden gewaarborgd.

We dragen bij aan de totstandkoming en implementatie van randvoorwaarden die nodig zijn voor een verantwoorde digitale samenleving. We stellen maatschappelijke organisaties in staat om constructief-kritisch mee te denken over de wijze waarop onze samenleving digitaliseert. We ondersteunen organisaties die signaleren wanneer fundamentele burgerrechten in het geding komen en initiatieven die verantwoorde technologische alternatieven kunnen schetsen.

Vrijheid, veiligheid en privacy in de digitaliserende samenleving worden gewaarborgd door grensoverschrijdend beleid, en wet- en regelgeving.

Goed openbaar bestuur

Bijdragen aan goed openbaar bestuur in het belang van burger en maatschappij

Goed openbaar bestuur en effectieve toezichthouders zijn van cruciaal belang. Onze samenleving is continu in beweging. Dat vereist kundig en integer handelende bestuurders en goed toegeruste instanties. Een samenleving vraagt om voortdurende afweging van allerlei maatschappelijke belangen. Daarvoor zijn goed functionerende en vertrouwenwekkende publieke instanties nodig die het belang en het welzijn van burgers dienen, op lokaal, nationaal en Europees niveau.

We ondersteunen maatschappelijke organisaties die het toepassen van de principes van goed bestuur nastreven. We stellen hen in staat om de maatschappelijk belangrijke rol als waakhond te vervullen en om constructieve en oplossingsgerichte input te geven aan publieke instanties. Hiermee helpen we publieke instanties hun rol effectief te vervullen in het belang van de burger en maatschappij.

Waakzaam toezicht op het openbaar bestuur waarborgt een evenwichtige belangenafweging in beleidsvorming, bevordert integer handelen en leidt tot meer vertrouwen in publieke instanties.