Onze Werkwijze

Adessium Foundation is een filantropisch fonds dat bijdraagt aan een open en rechtvaardige samenleving, aan gezonde ecosystemen en aan gelijke kansen voor iedereen.

Ons werkveld beslaat daarmee een breed palet aan maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. We zijn geen uitvoerend fonds maar via het doen van donaties versterken we de belangrijke rol die maatschappelijke organisaties spelen in de samenleving.

Kenmerken van onze werkwijze

In onze drie programma’s Publiek Belang, Mens & Natuur en Sociale Initiatieven ondersteunen we maatschappelijke organisaties en initiatieven. We gaan zelf op zoek naar potentiële begunstigden en waar passend nodigen we hen uit voor samenwerking.

We steunen zowel gevestigde organisaties als vernieuwende initiatieven. We zoeken een goede balans tussen directe vormen van hulp en ondersteuning aan doelgroepen en het streven naar structurele verbetering en systemische verandering. Via directe steun zitten we dicht op de problematiek en krijgen we een goed beeld van mogelijke oplossingsrichtingen. Deze kennis kunnen we vervolgens inzetten bij ondersteuning van structurele verbeteringen door de aanpak van de grondoorzaken en beleidsverandering.

In veel gevallen kiezen wij ervoor om organisaties niet slechts voor een specifiek project te ondersteunen, maar hen middels brede programmatisch-institutionele ondersteuning in staat te stellen aan hun missie te werken. Bij de totstandkoming van donaties verkennen we uitvoerig visie, aanpak en uitvoeringscapaciteit (inclusief governance) van organisaties.

Daarnaast vinden we het belangrijk om aanvullende ruimte te bieden voor organisatieversterking. Soms verlenen we deze steun rechtstreeks, soms bieden we financiële middelen voor de inbreng van externe expertise, bijvoorbeeld in de vorm van een adviestraject.

In de samenwerking met onze partners gaan we uitdrukkelijk niet op de stoel van de uitvoerders zitten. Onafhankelijkheid en autonomie van maatschappelijke organisaties zijn in onze optiek essentieel. Wel proberen we vanaf de start van de samenwerking constructief en kritisch mee te denken over manieren waarop onze partners hun werk effectief kunnen uitvoeren en dit waar mogelijk te faciliteren.

Onze middelen willen we zo nuttig en effectief mogelijk inzetten. In de keuzes die we maken wordt altijd meegewogen wat de kosten van een interventie zijn en wat dat potentieel oplevert. We willen leren van de door ons gesteunde organisaties en interventies. Daarom gaat er relatief veel aandacht uit naar het monitoren en evalueren van aanpak en effectiviteit. Dat doen we samen met onze partners. Dit biedt kansen voor het verbeteren en vergroten van impact. We leren ook van onze eigen praktijk. Door kritisch te zijn op onze dagelijkse activiteiten, aanpak en werkwijze, leren we lessen die we gebruiken om ons werk te verbeteren. We delen deze lessen ook graag met andere filantropische fondsen.

Meerjarige samenwerking

We pakken grote en complexe maatschappelijke problemen aan. Dit vraagt een langetermijnvisie. Er bestaan hierbij geen snelle oplossingen. Het aanpakken van structurele oorzaken van problemen en het bewerkstelligen van (systeem)verandering vragen een gedurfde aanpak, doorzettingsvermogen en langere betrokkenheid.

Over het algemeen werken we met meerjarige donaties op basis van ambitieuze, maar haalbare doelstellingen en een solide plan van aanpak. De meest voorkomende looptijd bedraagt drie jaar, een termijn die in onze ervaring goed geschikt is om voortgang te zien en te evalueren of een aanpak werkt, hoe deze kan worden doorontwikkeld of mogelijk opgeschaald.

De horizon van maatschappelijke veranderingen is vaak langer dan een driejaarstermijn. Het komt daarom regelmatig voor dat we een samenwerking met een partner verlengen, in sommige gevallen zelfs meerdere malen. Dat is uiteraard geen vanzelfsprekendheid en hangt onder andere af van de ontwikkelingen op het betreffende onderwerp. Het hangt ook af van de ontwikkeling van onze eigen aanpak en prioriteiten en of de ondersteunde organisatie nog steeds het best gepositioneerd is om daaraan bij te dragen. Ook bij langdurige samenwerking blijft het uitgangspunt dat organisaties niet (te) afhankelijk van ons worden.

Er zijn veel factoren die een rol spelen bij het bereiken van een succesvolle meerjarige samenwerking. Dat begint bij een gedeelde visie op een veranderstrategie. Maar ook een gezamenlijk beeld van het ontwikkelpad van de organisatie is belangrijk. We hebben daarbij samen met de partner aandacht voor zowel sterke kanten, als waar de prioriteiten liggen voor het versterken van een organisatie. Hoewel er door financiers vaak een grote nadruk wordt gelegd op projectfinanciering en beperking van overhead, hechten wij veel belang aan een goed ingerichte organisatie. Voor een goede uitvoering van de kerntaken is het essentieel dat zaken als onder andere financiën, personeel en IT op orde zijn.

We zien regelmatig wat erbij komt kijken om als organisatie verschillende fasen van ontwikkeling en groei door te maken. Een vraagstuk daarbij kan zijn hoe de rol van initiatiefnemers verandert naarmate een organisatie groeit. Structuren en procedures worden belangrijk, maar een organisatie moet niet zijn wendbaarheid en innovatievermogen verliezen. En bij een vrijwilligersinitiatief is het vaak een lastige stap om door te groeien naar een professionele organisatie. Vanuit onze ervaring proberen we onze partners zo goed mogelijk bij te staan in dit soort transities.

Onze meerwaarde

Bij de inzet van onze middelen zoeken we steeds naar de specifieke meerwaarde die wij als fonds kunnen hebben.

Adessium is een onafhankelijke en ongebonden organisatie. Dat geeft ons autonomie en ruimte in onze keuzes voor samenwerkingspartners en werkwijze. Hierdoor kunnen we werk ondersteunen dat bijvoorbeeld door de overheid of door andere fondsen (nog) niet gefinancierd wordt. Dit kunnen initiatieven zijn die we als kansrijk en innovatief beschouwen, maar die risicovol zijn of zich nog niet hebben bewezen.

We zijn flexibel om in snel veranderende omstandigheden en een weerbarstige praktijk strategie en uitvoering aan te passen waar nodig. We vragen onze partners om open te zijn over obstakels die zij ondervinden, zodat we samen naar gepaste oplossingen kunnen zoeken.

Door onze langdurige betrokkenheid als filantropisch fonds hebben we vaak goed zicht op een bepaald werkveld en waar samenwerking tussen organisaties toegevoegde waarde kan creëren. We zien daarom een rol voor onszelf om deze samenwerking te initiëren en te faciliteren.

We zoeken ook samenwerking op met medefinanciers. Onze rol hierbij kan variëren van coördinatie van activiteiten tot en met gezamenlijk optreden binnen zogenaamde pooled funds. Hiermee wordt de impact van de diverse betrokkenen in belangrijke mate vergroot.

Samenwerking met andere fondsen draagt bij aan de continuïteit van een project en versterkt het draagvlak voor de interventie. In gesprek met medefinanciers ontwikkelen we een goed beeld van een initiatief en delen we kennis. Een positief-kritische reflectie van betrokken financiers komt de uitwerking van een project ten goede.