Adessium streeft naar een samenleving die verantwoord omgaat met natuur en milieu. We werken aan de bescherming van waardevolle natuur in Nederland en Europa. We zetten ons in voor gezonde ecosystemen waar de natuur de ruimte krijgt om zich te herstellen. Tevens streven we naar een schone leefomgeving, vrij van zichtbare en onzichtbare vervuiling, mede in het belang van onze eigen gezondheid.

We ondersteunen initiatieven die gericht zijn op de bescherming van waardevolle natuur en het herstel van biodiversiteit, zowel op land als op zee. Ook zetten we in op het voorkomen en terugdringen van verschillende vormen van vervuiling, zoals plastic en schadelijke chemische stoffen.

Waardevolle natuur

Bijdragen aan bescherming en herstel van kwetsbare ecosystemen

Er is in Europa veel waardevolle natuur. Gezonde ecosystemen leveren belangrijke goederen en diensten aan de maatschappij. Voorbeelden hiervan zijn de productie van voedsel en hout, bestuiving van gewassen door insecten en ruimte om te recreëren. De diversiteit van plant- en diersoorten staat echter sterk onder druk als gevolg van menselijke activiteiten. De waarde die de natuur kan leveren wordt hierdoor meer en meer beperkt.

We dragen bij aan initiatieven die zich richten op bescherming en herstel van gebieden met belangrijke natuurwaarden. Daarbij zoeken we naar innovatieve interventies, zoals het terugbrengen van natuurlijke processen in waardevolle landschappen in Nederland en Europa. Daarnaast schenken we bijzondere aandacht aan de Middellandse Zee, de meest overbeviste zee ter wereld. Om de biodiversiteit van deze regio te beschermen, richten we ons onder andere op het creëren van beschermde gebieden op zee en het verduurzamen van de visserij.

Gebiedsbescherming en een duurzaam gebruik van wat de natuur ons kan leveren, dragen bij aan herstel van waardevolle natuur.

Gezonde leefomgeving

Bijdragen aan een leefomgeving vrij van zichtbare en onzichtbare vervuiling

Voor ons welzijn zijn we afhankelijk van een gezonde leefomgeving, waarin we onder andere schone lucht kunnen inademen en waarin ons water van goede kwaliteit is. Onze huidige productie- en consumptiepatronen leiden echter tot forse vervuiling. Deze vervuiling is deels zichtbaar, zoals door plasticafval en deels onzichtbaar, zoals door schadelijke chemicaliën, microplastics en fijnstof. Dit leidt tot grote milieurisico’s, met – vaak nog onbekende – schadelijke gevolgen voor onze gezondheid.

We zetten in op een beter inzicht in de oorzaken en gevolgen van vervuiling en de effecten daarvan op onze gezondheid. Ook zoeken we naar oplossingen die het probleem van vervuiling bij de bron aanpakken, en die mogelijke alternatieven bieden om over te schakelen naar duurzame productiewijzen en consumptiepatronen. We stimuleren dat deze oplossingen worden omgezet in beleid en praktijk.

Meer inzicht in oorzaken en gevolgen van vervuiling en het terugdringen daarvan zullen uiteindelijk een positief effect hebben op milieu en gezondheid.