title-image

In gesprek met het nieuwe directieteam van Adessium

Saskia van den Dool en Martijn Meijer vormen sinds 1 november 2020 het nieuwe directieteam van Adessium. Beiden zijn niet nieuw binnen Adessium. Saskia is nu algemeen directeur van de organisatie, maar was de afgelopen drie jaar al actief als directeur programma’s. Martijn stroomt vanuit zijn rol als programmamanager van het Mens & Natuur programma door naar de functie van programmadirecteur.

Tijd voor een gesprek om met beiden nader kennis te maken.

Jullie zijn al door de wol geverfd binnen Adessium. Wat motiveert jullie in dit werk?

Saskia: “Een steentje bijdragen aan een betere wereld vormt de rode draad in mijn werkzame leven. En dat kan bij Adessium op een mooie en bijzondere manier. Ik vind het vooral heel inspirerend om te kunnen samenwerken met onze, vaak heel bevlogen partners en hen écht te kunnen helpen om het verschil te maken voor een meer rechtvaardige en duurzame wereld.”

Martijn wordt geïnspireerd door het beeld van Kate Raworth’s Donut dat de grote maatschappelijke opgaves krachtig weergeeft. Aan de ene kant van de donut overschrijden we op meerdere fronten de draagkracht van de aarde. De andere zijde van de donut laat zien dat een menswaardig bestaan via toegang tot bijvoorbeeld werk, huisvesting of veiligheid voor velen geen realiteit is. Mede onder impuls van een sterk maatschappelijk middenveld staan deze opgaves inmiddels stevig op de maatschappelijke agenda. Recente voorbeelden zoals de European Green Deal of het Deltaplan voor Biodiversiteitsherstel zijn uitingen van dit momentum. “Bijdragen aan dat sterke, goed georganiseerde maatschappelijk middenveld, dát is waar Adessium zich sterk voor maakt,” zegt Martijn.

Jullie nemen het directiestokje over bij een jubileum: Adessium completeerde het vijftiende levensjaar. Wat kenmerkt de organisatie waaraan jullie leiding geven?

“Adessium heeft in de afgelopen jaren een mooie positie verworven in de filantropische sector. Dat komt denk ik voor een belangrijk deel door onze manier van werken”, zegt Saskia. Adessium heeft oog voor de lange termijn, voor institutionele ondersteuning en het versterken van organisaties. Daarnaast staat de organisatie open voor meer risicovolle, innovatieve initiatieven. “Ook vinden we samenwerking heel belangrijk. Dat wordt in het veld gewaardeerd.”

“We hebben onze antennes aan staan en zijn alert op ontwikkelingen en kansen. En we identificeren partners die daarop kunnen inspelen” legt ze verder uit. “Een goed voorbeeld daarvan is het financieren van onderzoeksjournalistiek in een tijd dat deze onder grote druk kwam te staan door opdrogende budgetten bij mediabedrijven,” vult Martijn aan. Adessium heeft innovatieve, grensoverschrijdende journalistieke initiatieven zoals ICIJ en Bellingcat verder kunnen helpen. “We stimuleren nu ook actief andere fondsen om journalistieke organisaties financieel te ondersteunen.”

Plastic vervuiling is een ander thema waarbij Adessium in een vroeg stadium een aantal koplopers heeft kunnen helpen om dit probleem hoog op de maatschappelijke agenda te krijgen. Daarmee stond Adessium met enkele andere fondsen aan de basis van een veel bredere mobilisatie van de filantropiesector op dit thema. “En zie nu,” zegt Martijn, “mensen willen af van die bergen wegwerpplastic en de politiek handelt er langzaam maar zeker naar.”

Een 15-jarig bestaan is ook een moment om vooruit te blikken. Voorzien jullie belangrijke koerswijzigingen voor de toekomst?

Saskia: “Het 15-jarig bestaan van Adessium viel samen met het laatste jaar van onze driejarige beleidscyclus. Een goed moment om in gesprek te gaan met onze oprichters, het bestuur en het team om ons strategisch kader en onze werkwijze weer eens tegen het licht te houden.” De uitkomst van dit proces brengt geen ingrijpende koerswijzigingen met zich mee. Adessium blijft volgens de haar kenmerkende werkwijze werken.

“Wel beschikken we de komende periode over een lager donatiebudget. En dat betekent keuzes maken,” zegt Saskia. De bestaande programma’s blijven gehandhaafd, maar de thematische invulling wordt aangescherpt. “Dat is belangrijk, want we willen geen kaasschaaf hanteren. Liever maken we scherpe keuzes om organisaties die goed bij onze missie passen op niveau te kunnen ondersteunen. En dat doet soms pijn, vooral in een tijd waar onze bijdrage misschien wel meer nodig is dan ooit.”

Het komend jaar is een interim jaar, waarin wordt toegewerkt naar een plan voor de periode 2022-2024. Daarin werkt het team de invulling van de thema’s verder uit. “Ook is er ruimte om te experimenteren, bijvoorbeeld met ons voornemen om meer programma-overstijgend te werken,” zegt Saskia. “Dat betekent dat we op zoek gaan naar bijzondere initiatieven op de snijvlakken van onze programma’s of thema’s.”

De corona pandemie heeft dit jaar getekend. Wat heeft dit voor het werk van Adessium betekend?

Als corona één ding heeft laten zien is het dat alle thema’s waarop Adessium werkt relevant zijn en blijven, vinden beide directeuren. Die thema’s blijven langetermijn-aandacht vragen. “Maar tegelijk willen we oog hebben voor noden op de korte termijn, die zijn uitvergroot door corona,” aldus Martijn. “We hebben in 2020 bijna anderhalf miljoen euro vrij kunnen maken om snel in te spelen op de noden van kwetsbaren in de samenleving. Dit gaat om verlichting voor mensen die het meest geraakt werden, zoals dak- en thuislozen of noodhulp aan de mensen die vastzitten in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Maar er is ook geld gegaan naar onderzoek naar riooldetectie voor een snellere signalering van virushaarden.”

Net als andere fondsen heeft Adessium maximale flexibiliteit proberen te bieden aan haar partners. Martijn: “Projecten konden geen doorgang vinden of liepen niet meer volgens planning. Door aan te geven dat de financiering gewoon door zou lopen en daarmee ruimte te scheppen voor partners om zich aan te passen aan de nieuwe realiteit, hebben we geprobeerd op dat vlak bij hen rust te brengen. We zijn trots als we zien wat onze partners dit jaar allemaal hebben bereikt ondanks de corona-crisis. Er zit grote kracht in de menselijke creativiteit en inventiviteit.”

Wat is jullie beeld van het nieuwe normaal na corona?

Dat deze corona-tijd een structurele invloed zal hebben op de manier van werken is wel te verwachten. Wellicht zal er minder gereisd worden dan voorheen, alternatieven blijken ook te werken. Maar ruimte voor netwerken en interactie is ook van belang. Saskia: “Normaal gesproken bezoeken we onze partners regelmatig om een goed inzicht te krijgen in hun werk en met elkaar van gedachten te wisselen over actuele ontwikkelingen. Dat is vaak heel nuttig en inspirerend en dat hebben we echt gemist. Ik verwacht dat we daar wel een inhaalslag op zullen maken.”

De effecten van de corona-pandemie zullen nog lang na-ijlen. De partners van Adessium bereiden zich nu al voor op andere hulpvragen en doelgroepen dan voorheen, zoals bijvoorbeeld gedwongen zzp-ers die ineens lange tijd zonder werk kwamen te zitten. Tegelijkertijd is de verwachting dat de financiële middelen van organisaties verder onder druk zullen komen te staan, omdat veel fondsen minder te besteden hebben en overheidssubsidies zullen dalen. De gevolgen daarvan zijn nog niet goed in te schatten.

Daarom zien beiden zeker op de korte termijn een belangrijke rol voor Adessium om partners te ondersteunen die dicht bij de mensen staan die het het hardst nodig hebben. Voorbeelden daarvan zijn het bieden van toegang tot gezondheidszorg voor ongedocumenteerden of aandacht voor de situatie van zwerfjongeren.

“Maar we blijven óók het fonds dat met een Nederlands-Europese blik blijft werken aan veranderingen die een lange adem vergen,” voegt Martijn hieraan toe.

Tot slot, waar kijken jullie het meest naar uit in deze nieuwe functie?

“Ik zie ernaar uit om samen met ons team in de nieuwe samenstelling verder te bouwen aan onze organisatie en om onze partners zo goed mogelijk te blijven ondersteunen in hun belangrijke werk,” aldus Saskia.

En Martijn geeft aan: “De groeiende samenwerking in de filantropiesector is een goede en belangrijke ontwikkeling en eentje die Adessium van harte ondersteunt. Ik kijk er naar uit om door te bouwen op dat fundament en dat te verstevigen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat we ín de Donut van Raworth komen. In die ecologisch veilige en sociaal rechtvaardige ruimte waar mensen kunnen floreren.”

Met ingang van 1 november 2020 heeft Adessium een nieuwe directie, bestaande uit Saskia van den Dool als algemeen directeur en Martijn Meijer als directeur programma’s. Met beiden hebben we al een aantal jaren mogen samenwerken binnen Adessium en we zijn blij dat zij bereid waren deze posities te bekleden in onze organisatie.

20/10/2020
Afscheid van algemeen directeur Rogier van der Weerd
Na bijna elf jaar hebben we afscheid genomen van onze algemeen directeur Rogier van...
28/04/2021
Jaarbericht 2020
Met veel inzet en motivatie werkten we het afgelopen jaar hard aan het waarmaken...