title-image

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

De vijfjarige Rafaël ging dagelijks met een busje naar zijn school voor bijzonder onderwijs. Tot deze voorziening werd opgeheven, omdat fietsen gezonder is. Zijn moeder kon voor hem echter geen fiets betalen. Een gezin dat na schuldsanering de zaakjes weer redelijk op orde had, werd geconfronteerd met een kapotte wasmachine. Er waren echter nog geen reserves opgebouwd om een nieuwe te kunnen kopen. In deze gevallen springt het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam bij.

Jaarlijks belanden duizenden Rotterdamse huishoudens in een urgente financiële noodsituatie. Rotterdam kent een bovengemiddeld hoog aantal mensen in de bijstand en het gemiddelde opleidingsniveau is lager dan in de andere grote steden. Eén op de vier Rotterdamse kinderen groeit op in armoede. Ruim 7% van de Rotterdamse huishoudens leeft langdurig, meer dan vier jaar, in armoede, waardoor calamiteiten niet zelf opgevangen kunnen worden. Daardoor komen steeds meer mensen in financiële problemen.

In Nederland bestaan verschillende wettelijke voorzieningen om mensen met schulden te helpen, maar die bieden niet altijd een afdoende oplossing. Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam is opgericht om in die gevallen bij te springen door middel van een eenmalige, financiële gift. Het gaat altijd om acute noodsituaties, waarbij het FBNR meestal binnen 24 uur reageert. Daarbij wordt altijd samengewerkt met de reguliere hulpverleningsinstanties. Het fonds kan op verschillende manieren ondersteuning bieden, met bijdragen in bijvoorbeeld de kosten van verhuizing, huurschulden of medische kosten. De meeste giften die worden gedaan hebben betrekking op levensonderhoud: mensen ontvangen een bedrag om eten te kunnen kopen en reguliere rekeningen te betalen.

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam functioneert volstrekt onafhankelijk en is opgericht door vier partijen die ieder voor zich te maken hebben met in financiële nood verkerende huishoudens: particuliere fondsen, levensbeschouwelijke organisaties, hulpverleningsinstellingen en de gemeente Rotterdam.

Adessium steunt het fonds in het professionaliseren van de organisatie en bij het uitvoeren van activiteiten voor het ondersteunen van huishoudens in acute financiële nood.

Over deze partner

Het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam voorziet door middel van een geldelijke bijdrage in het oplossen van urgente probleemsituaties van natuurlijke in Rotterdam verblijvende personen, voor wie andere voorzieningen geen of onvoldoende oplossing bieden. Een bijdrage van het FBNR wordt verstrekt als gift en is in principe eenmalig.

18/07/2018
IMC Weekend School on Tour
Nieuwkomerskinderen komen in een schakelklas, waar zij in één jaar de Nederlandse taal leren...
15/05/2019
Respect Education Foundation
Een sociaal veilige leer- en leefomgeving is de belangrijkste randvoorwaarde voor een goede ontwikkeling...