title-image

Circle Economy

Circle Economy

Onze traditionele lineaire economie is gebaseerd op het principe van take-make-waste (delven, produceren en weggooien). Deze praktijk brengt een mix van negatieve effecten met zich mee, variërend van uitputting van natuurlijke hulpbronnen tot vervuiling en sociale ongelijkheid. Maatschappelijke trends als snelle bevolkingsgroei en verstedelijking versterken deze negatieve effecten. De systeemverandering naar een ander, circulair economisch model kan een antwoord zijn op deze onhoudbare situatie.

Hoewel de beweging rond circulaire economie de laatste jaren is gegroeid ontbreekt het nog aan een consistent kader voor circulariteit. Het blijft een uitdaging om een raamwerk te ontwikkelen dat kan dienen als basis voor strategie en beleidsontwikkeling van circulariteit, en voor het bewaken van de voortgang daarvan.

Met financiering van Adessium Foundation publiceert Circle Economy sinds 2018 haar jaarlijkse Circularity Gap Report (CGR). Dit rapport laat zien dat de wereldeconomie voor slechts 9% circulair is, wat betekent dat er nog een enorm gat te dichten is. Bovendien laat de CGR zien dat deze zogenaamde circulariteitskloof voorlopig niet sluit; sterker nog, toenemend grondstofgebruik laat het circulariteitsgat groeien. Circle Economy biedt via het CGR een eerste overkoepelende indicator aan landen, steden en bedrijven voor het meten van de circulaire transitie. Tegelijkertijd beoogt het CGR een feitenbasis te bieden aan organisaties om circulaire strategieën op te baseren die de circulariteitskloof kunnen dichten.

Adessium ondersteunt Circle Economy omdat we een concreet raamwerk voor het monitoren van circulaire voortgang een belangrijke voorwaarde vinden voor het bereiken van een circulaire transitie. De Circularity Gap Reports hebben Circle Economy in staat gesteld om beter de kennis te benutten van experts uit de academische wereld, internationale organisaties en bedrijfsleven die al aan dit onderwerp werken, zoals DSM, WBCSD, WEF, UNDP. Circle Economy draagt op deze wijze bij aan het kweken van meer begrip voor de heersende problemen en werkt aan mogelijke oplossingen die de circulaire economie kan bieden.

Over deze partner

Circle Economy toont aan dat de wereldeconomie nog verre van circulair is. CE wil kansen creëren om de noodzakelijke overgang naar een circulaire economie mogelijk te maken met schaalbare en haalbare oplossingen.

26/02/2019
Zero Waste Europe
Toenemende grondstofwinning en consumptie leiden tot enorme afvalbergen die onze leefomgeving vervuilen. ZWE is...
02/07/2020
Natuur & Milieu
Natuur & Milieu maakt bepleit het ‘inprijzen van milieuschade’. In de prijs van een...